BZOJ-4726: [POI2017]Sabota?

[文章目录]

Description

某个公司有n个人, 上下级关系构成了一个有根树。其中有个人是叛徒(这个人不知道是谁)。对于一个人, 如果他下属(直接或者间接, 不包括他自己)中叛徒占的比例超过x,那么这个人也会变成叛徒,并且他的所有下属都会变成叛徒。你要求出一个最小的x,使得最坏情况下,叛徒的个数不会超过k。

树形dp。dp[x]表示将x的所有下属都变成叛徒的最小的比例。方程:dp[x]=min(max(dp[son],siz[son]/siz[x]));

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
#define N 501000 
double dp[N];
int n,k,siz[N];
int head[N],to[N],nxt[N],cnt;
inline void add(int x,int y)
{
  to[++cnt]=y; nxt[cnt]=head[x]; head[x]=cnt;
}
void dfs(int x)
{
  for(int i=head[x];i;i=nxt[i])
    dfs(to[i]),siz[x]+=siz[to[i]];
  for(int i=head[x];i;i=nxt[i])
    dp[x]=max(dp[x],min(dp[to[i]],(double)siz[to[i]]/(double)siz[x]));
  if(!siz[x]) dp[x]=1;
  siz[x]++;
}
int main()
{
  scanf("%d%d",&n,&k);
  int x;
  for(int i=2;i<=n;++i)
  {
    scanf("%d",&x);
    add(x,i);
  }
  dfs(1);
  double ans=0;
  for(int i=1;i<=n;++i) if(siz[i]>k)
    ans=max(ans,dp[i]);
  printf("%.10lf",ans);
  return 0;
}

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注